Czy znalazłeś interesujące Cię informacje na naszej stronie internetowej?

Tak - 70.8%
Nie - 29.2%

Odwiedziło nas:112765

 

 

Informacje o plikach Cookies.


Co to znaczy - wyjasnienie terminów używanych w opiniach PDF Drukuj Email
Do poczytania

Poziom umysłowy ( intelektualny ) - określany jest na podstawie wyników uzyskanych przez badanego w znormalizowanych testach psychologicznych. W zakres tego poziomu wchodzą podstawowe czynniki poznawcze m.in.: spostrzeganie, pamięć, rozumowanie, rozumienie znaczenia słów i pojęć. Rozwój poszczególnych funkcji poznawczych u określonej jednostki może przebiegać harmonijnie lub nieharmonijnie. Dlatego właśnie mówimy o rozwoju harmonijnym lub nieharmonijnym.

Klasyfikacja ogólnego poziomu inteligencji obejmuje:

- upośledzenie umysłowe

- inteligencję poniżej normy

- inteligencję w normie ( przeciętną )

- inteligencję powyżej normy

- inteligencję wysoką

- inteligencję bardzo wysoką

 

Pamięć - jest to zdolność odbierania, przechowywania i odtwarzania bodźców ( wzrokowych, słuchowych, ruchowych ). Wyróżniamy pamięć:

- bezpośrednią ( świeżą ) - jest to pamiętanie bodźców bezpośrednio po ich działaniu

- trwałą - polega ona na pamiętaniu bodźców, przedmiotów, znaków, czynności przez długi, często nieograniczony czas dzięki trwałości śladów pamięciowych.

- słuchową - pozwala ona na przechowywanie wszelkich składowych części słowa oraz odtwarzanie dłuższych ciągów werbalnych i rozumienie sensu wypowiedzi. Umożliwia także odtwarzanie materiału werbalnego ( słowa, tekst, cytaty, wiersze )

- wzrokową - jest to zdolność do zapamiętywania i odtwarzania materiału obrazowego.

Myślenie abstrakcyjne ( pojęciowe, symboliczne, słowno - logiczne ) - jest to samodzielna wewnętrzna czynność poznawcza operująca pojęciami, realizowana w słowach i przebiegająca zgodnie z zasadami logiki.

Myślenie konkretno - obrazowe -opiera się na wyobrażeniach myśli, odnosi się do przedmiotów bezpośrednio spostrzeganych bądź do ich wyobrażeń. Myśli są to obrazy konkretnych przedmiotów i zjawisk.

Myślenie sensoryczno - motoryczne ( percepcyjno - motoryczne, rozumowanie na materiale konkretnym ) - polega na odzwierciedlaniu stosunków i związków między przedmiotami, którymi dziecko aktualnie się posługuje. Podstawą tego poznania stanowi więc treść sądów odnoszących się do własności pojedynczych, indywidualnych przedmiotów, które dziecko spostrzega wykonując za ich pomocą równocześnie odpowiednie czynności.

Rozumowanie - zdolność ustalania i wykrywania związków przyczynowo - skutkowych.

Wnioskowanie - jest to formułowanie nowych sądów, których treść pozostaje w logicznym związku z treścią już znanych twierdzeń.

Podstawowe operacje myślowe to:

Analiza - myślowe rozdzielanie danych całości ( przedmiotów, zjawisk, sytuacji, zadań )

a przez to wykrywanie ich części składowych

Synteza - myślowe scalanie rozdzielonych w analizie elementów

Porównywanie - jest to operacja zestawiania przedmiotów, zjawisk i sytuacji a następnie ujmowania podobieństw i różnic między nimi

Abstrahowanie - wyróżnienie jakieś cechy, rzeczy, zjawiska, sytuacji a jednocześnie pominięcie innych cech.

Uogólnianie - ujmowanie właściwości wspólnych dla jakieś klasy rzeczy, zjawisk

( odrzucanie tego co jednostkowe, zatrzymanie tego co wspólne )

Myślenie operacyjne - polega na respektowaniu zasady stałości pomimo dokonywanych (obserwowanych) przekształceń o ile są one odwracalne. W rozumowaniu operacyjnym wyróżniamy trzy fazy: fazę rozumowania przedoperacyjnego ( 2 - 8 lat ), fazę przejściową

( 8 - 11 lat ), fazę rozumowania operacyjnego ( 11 - 14 lat ). Osiągnięcie dojrzałości operacyjnego myślenia stanowi warunek konieczny do wytworzenia w umyśle dziecka pojęcia liczby, działania arytmetycznego, a więc warunkuje powodzenie w nauce matematyki.

Uwaga - proces polegający na '' nastawieniu '' analizatorów ( wzrokowego, słuchowego, ruchowego ) na przedmioty, zjawiska, sytuacje. Może być mimowolna lub dowolna. Uwaga dowolna jest kierowana świadomie. Koncentracja uwagi to ześrodkowanie uwagi na przedmiocie, zjawisku, sytuacji.

Percepcja wzrokowa ( spostrzeganie ) - jest jedną z funkcji poznawczych, która pozwala na odbieranie zewnętrznych bodźców wzrokowych. Osłabienie tej funkcji ujawnia się w trudności subtelnego różnicowania wzrokowego ( kształtu, barwy, wielkości ). Spowodowane jest ono uszkodzeniem analizatora (znajdującego się w mózgu ), a nie receptora czyli gałki ocznej.

Analiza i synteza wzrokowa - rozkładanie całości na części oraz łączenie odrębnych elementów na materiale spostrzeganym wzrokowo ( puzzle, klocki, układanki, napisane wyrazy, zdania )

Percepcja słuchowa - zdolność do wyodrębniania, identyfikowania i różnicowania dźwięków. Osłabienie tej funkcji spowodowane jest nieprawidłowym funkcjonowaniem analizatora ( znajdującego się w mózgu ) a nie receptora ( ucha ). Dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej dobrze słyszą poszczególne dźwięki, ale nie potrafią ich wyróżnić z potoku słów. Nie potrafią ich także prawidłowo różnicować. Percepcja mowy polega na prawidłowym zidentyfikowaniu usłyszanych dźwięków i powiązaniu ich z określoną treścią.

Analiza i synteza słuchowa - zdolność wydzielania i scalania składników mowy : zdań, wyrazów, sylab, głosek.

Słuch fonemowy - zdolność wyodrębniania, identyfikowania i różnicowania odbieranych przez ucho dźwięków mowy ( umiejętność różnicowania głosek danego języka.) Gdy słuch fonemowy jest niewyćwiczony dziecko myli podobnie brzmiące dźwięki.

Motoryka duża - ogólna sprawność i koordynacja ruchów ciała związana z używaniem dużych grup mięśni odpowiedzialnych za takie czynności jak chodzenie, bieganie, skakanie. Sprawność w zakresie motoryki dużej nie zawsze warunkuje sprawność motoryki małej.

Motoryka mała - związana jest ona przede wszystkim z czynnościami manualnymi (rysowaniem, pisaniem, wycinaniem ) Dla opóźnienia ruchowego charakterystyczne jest zbyt duże lub zbyt małe napięcie mięśniowe ( tonus mięśniowy ) oraz synkinezje

( współruchy) .Czynności manualne związane z pisaniem określane są jako grafomotoryczne.

Koordynacja wzrokowo - ruchowa - zestrojenie ruchów rąk ze spostrzeżeniami, współdziałanie analizatora ruchowego ( kinetycznego ) i wzrokowego.

Lateralizacja ( dominacja stronna ) - asymetria czynnościowa ciała. Większa sprawność jednej strony ciała od drugiej. Nie ogranicza się ona wyłącznie do pracy rąk. Występuje również w przypadku nóg oraz innych parzystych narządów zmysłów ( oczy, uszy ). Lateralizacja może być jednorodna ( prawo - lub lewostronna ), skrzyżowana ( lewooczność , praworęczność ) lub nieustalona.

Technika czytania - praktyczna umiejętność jaką uczeń posługuje się, aby wykorzystać informacje zawarte w tekście. Przy ocenie poziomu czytania analizujemy jego tempo, sposób czytania ( głoskowanie, sylabizowanie, czytanie kombinowane, całościowe ), poprawność i rozumienie tekstu. Przyjmuje się, że opóźniona technika czytania to czytanie, które kształtuje się na poziomie niższym o dwa lata w porównaniu z wiekiem rozwoju ucznia np. Uczeń klasy VI czyta tak jak uczeń klasy IV.

Technika pisania - umiejętność kodowania informacji za pomocą znaków graficznych. Przy ocenie poziomu opanowania techniki pisania uwzględnia się stronę graficzną pisma, poprawność pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym.

 

 
Data: środa, 30 lipca 2014
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości